Ekonomické služby

Oblast předpisu a evidence plateb

Tato oblast sleduje především vztah mezi SVJ a vlastníkem. V návaznosti na zákon o vlastnictví bytů je úkolem zejména správně plánovat zálohy, optimalizovat náklady a jednou ročně provést rozúčtování těchto nákladů a vyúčtování záloh.

Úzce spolupracujeme nejen s výborem společenství, ale i s jednotlivými vlastníky. Poskytujeme poradenství a předáváme zkušenosti. Veškerá rozhodnutí o dalším životě objektu jsou však výhradně v rukou vlastníků. Neprovádíme žádná rozhodnutí za klienta, dovedeme však velmi účinně poradit.

Obsahem této činnosti rozumíme zejména:

 • vedení evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek,

 • předpis a kontrola veškerých zálohových plateb (na úhradu nákladů spojených se správou domu a na úhrady za plnění spojení s užíváním jednotky),

 • vymáhání dlužných plateb včetně příslušenství, jakož i náhrady za škody na spravovaném majetku (vedení přehledu neplatičů, upomínky, příprava podkladů pro žaloby, součinnost v průběhu soudních řízení),

 • podávání měsíčních přehledů neplatičů zálohových plateb,

 • zpracování vyúčtování tepla, teplé vody a dalších služeb spojených s užíváním jednotek nejpozději do 30.4. následujícího kalendářního roku

 • vypořádání přeplatků a nedoplatků,

 • úprava výše záloh za služby spojené s užíváním jednotek v závislosti na výsledcích vyúčtování služeb.

 • řešení reklamací související s vyúčtováním celkových nákladů.

Oblast účetní

považujeme za jednu z klíčových činností. Pro společenství vlastníků jednotek Podvojné účetnictví vedeme v souladu s platnou legislativou a to včetně všech navazujících činností jako jsou fakturační agenda, bankovní agenda, personalistika a zpracování mezd.

S klientem jednáme otevřeně a kdykoliv umožňujeme nahlédnutí do všech účetních podkladů a výstupů. Kdykoliv poskytujeme prostor pro kontrolu aktuálního stavu účetnictví.

Účetnictví vedeme v takovém rozsahu, aby kromě legislativních požadavků splňovalo navíc potřeby plánování budoucích výdajů a potřeb společenství vlastníků jednotek nebo pro bytového družstva. Výstupy z podvojného účetnictví mohou kdykoliv být použity jako podklad pro soudní vymáhání pohledávek.

Obsahem této činnosti rozumíme zejména:

 • vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů, dalších souvisejících předpisů a podle doplňujících metodických pokynů příkazce tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,

 • evidence výdajů na provoz a služby,

 • vedení mzdové a personální agendy

 • vedení přehledu příjmů (event. vydání ze společných částí budovy s tím, že případné výnosy z těchto společných prostor bude příkazník účtovat souhrnně ve prospěch účtu příkazce (nikoliv rozúčtovat na jednotlivé spoluvlastníky),

 • předkládat minimálně čtvrtletně do konce měsíce následujícího po skončení čtvrtletí příkazci účetní závěrku,

 • zpracovávat a v termínu stanoveném právními předpisy podávat přiznání k dani z příjmů (je-li to relevantní),

 • předkládat příkazci v termínu pro zpracování přiznání k dani z příjmů roční účetní závěrku,

 • v souladu s příslušnými právními předpisy uspořádat a zajistit veškeré účetní doklady a podklady operativní evidence dokládající úplnost a průkaznost účetnictví a výkaznictví, které budou po uzavření účetnictví za daný kalendářní rok předány příkazci k jeho vlastní archivaci. V průběhu účetního období umožňovat příkazci nahlédnutí do účetních a jiných dokladů a kontrolu jejich originálů,

 • společně s vyúčtováním služeb provést a předat vyúčtování výnosů a nákladů na správu domu pro jednotlivé vlastníky jednotek.